Al-boat lodě, elektromotry, sonary |

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecná  ustanovení

Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které  jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – firmy Al-Boat, provozovatele e-shopu a jeho zákazníků z České republiky – kupujících.

Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze pro zboží doručované provozovatelem po území České republiky.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na webových stránkách www.Al-Boat.cz, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních subjektů, ačkoli se vždy snažíme tyto informace ověřovat z více zdrojů a provádíme jejich kontrolu tak nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit, a na toto tedy naše firma neposkytuje žádnou záruku a ani nenese odpovědnost za případné škody tímto způsobené. Kupující má právo si před objednáním zboží položit emailem dotaz pro případné ověření těchto údajů. Obrázky u výrobků mohou být jen ilustrační (např. rozdíl v barevném provedení či obsahu setu více výrobků - v takovém případě je rozhodující popiska výrobku, kde je barva či obsah setu výrobků detailně popsán). Firma Daniel Socha Al-Boat, provozovatel elektronického obchodu , dále uváděná jako „prodávající“, se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci – přepravní firmě.

Objednání  zboží a uzavření smlouvy

a) Podmínkou pro naplnění  platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nebo úhradou finanční zálohy kupujícím.

b) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství  zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně,  žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.

Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách www.al-boat.cz/eshop jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

Platby je možno uskutečnit: předem na účet nebo zboží zašleme na dobírku:

V případě platby dobírkou platíte zboží v hotovosti při předání. 

V případě platby bankovním převodem Vám do 24 hodin po odeslání objednávky zašleme číslo bankovního účtu, variabilní symbol a částku. Jakmile bude tato připsána na náš účet, bude zboží vyexpedováno.

Dodací  lhůta

Dodací lhůta začíná  dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení  všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající  vyexpeduje – předá dopravci do 7 pracovních dnů po obdržení objednávky. Pokud je objednaná položka dlouhodobě nedostupná nebo ji nebude možné dopravci předat do 15 pracovních dnů od obdržení objednávky bude z objednávky stornována. Pokud bude zboží na cestě do skladu prodávajícího oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání jiném nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího.

Dopravní  podmínky a poštovné 

Možnosti způsobů doručení  zásilky a jejich ceny včetně DPH:

  • osobním odběrem zboží - 0 Kč
  • dobírkou PPL - 200Kč
  • doprava firmou Top-Trans U produktů velkých rozměrů a hmotnosti  (nafukovací čluny,laminátové lodě, hliníkové lodě, akumulátory a motory) je způsob expedice dle individuální dohody a ceníku společnosti Top -Trans. U hliníkových lodí je doprava do 50km zdarma.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému.

Záruka a servis

Detailní postup reklamace, dle platného občanského a obchodního zákoníku.

Vrácení  zboží 

Spotřebitel má právo podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení prodejci). Zboží balené (zatavené) do blistru nesmí mít tento obal poškozen. Vrácené zboží nesmí být zasláno zpět prodávajícímu dobírkou, všechny takové zásilky budou odmítnuty a vráceny zpět kupujícímu.

Před odesláním na naší  adresu prosíme o zaslání (emailem či faxem) formálního odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Prosíme také o uvedení případného důvodu (není zákonem vyžadováno a ani není námi jeho uvedení podmiňováno pro vrácení prostředků za cenu zboží), pomůžete však nám tak zkvalitnit naše služby. Děkujeme.

Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vyjma poštovného (dopravného), zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 30 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překotrolování zboží.

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 od kupní  smlouvy:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Závěrečná  ustanovení 

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické  objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující  prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží  včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.

Sortiment

Výrobci

Bannery

Kontaktujte nás

dansocha@al-boat.cz

777 31 70 81

Náš tip